วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2550

ฝากการบ้านให้เด็กๆชั้นป.5-6 นักเรียนเข้ามาค้นเองนะคะ

Hello.... students...
Now I am not at school for few days because when you see this blog I will be in Bangkok. I have to do something for training English or training how to make our Eric Center room tobe very good for all people who interest to study English.And I hope I can come back and will do it very well.
คุณครูไม่อยู่ไปสัมมนาที่กรุงเทพฯ ดังนั้นเราตกลงกันว่าเวลาคุณครูไปราชการครูจะฝากการบ้าน หรืองานให้นักเรียนทำ
Exercise 1
ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้นะคะไม่ยากหรอก พยายามนะคะ
นักเรียน : เติม a an หรือ the หน้าคำต่อไปนี้
1. ......................................octopus
2. ..............................hour
3. ........................Smiths
4. ..................orange
5. ......................earth
6 ..........................ostrich
7. ...........................sun
8 ..................animal
9. .................first
10. .......................honor
Exercise 2
นักเรียนเติม a an the ในประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. ........earth moves around itself.
2.Please bring me..........umbrella.
3. We have.......breakfast at school.
4.Susan give me a big box.............big box is made from wood.
5.Sie has got .............ball.
6...........sky is high.
7.I can see ...............tigers.
8........Scotts come from...........England.
9.I go to.............church every...............Sunday.
10.Nancy like........milk, but she doesn't like...............coffee.
11.There are a lot of ..............fish in ..............pool.
12..............Chang is ......Island in .................Trad province.
13.My older sister went to.....................university in ........New York.
14.Samanta is from.......Brasil. She likes......Thai food.
15.........Browns go to the temple once...............week.
หมายเหตุ : จากหนังสือคู่มือเสริมทักษะภาษาอังกฤษป.4-5-6 เขียนโดย สมัญญา เจริญ และ ปริณ ไพสุนทรสุข หน้า 29-30 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้คะ

ไม่มีความคิดเห็น: