วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2550

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.5-6

Exercise 1
นักเรียนเติมคำในช่องว่างด้วย is am are
1.Jonathan and I................friend.
2.There.....................enough coffee in this cup.
3.They ...........................smart students.
4.How old...................your grandmom?
5.My cats................in the baskets.
6.All my students....................in the classroom.
7.Where....................Jane's teacher?
8.She.....................in Australia.
9.How high...................that the building?
10.I.................not eating yogurt.
11.Her old friend......................a pilot.
12.I.............................a good boy.
13.What time.......................it?
14.You............an artist.
15.Lucy and Linda...........................go to the church.

Exercise 2
เติมคำในช่องว่างด้วย has have
1.Your neighbours.............................a big white bench.
2.Julle's grandchilren...........................a lot of money.
3.You....................to eat vitamin C.
4.Manee's daughter..........................blond hair.
5.Can I..............one piece of chocolate cake, please?
6.Did Rachel.............abath yesterday?
7.Matthew.............found his wallet.
8.Does Mr.Lee....................long hair.
9.Takeshi....................only one son.
10.Does Jinny....................a toothache?
11.Ken always..............dinner at the restaurant.
12.Matt and Robert.....................to work with me.

หมายเหตุ : จากหนังสือคู่มือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ หน้า 49-50
เขียนโดย สมัญญา เจริญ และ ปริณ ไพนสุทรสุข

ไม่มีความคิดเห็น: